บล็อกของ กัญจนา

แนะนำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขุนน่าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

มันสำปะหลังชุดแรกของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขุนน่านที่สมาชิกอำเภอสันติสุขปลูกเมื่อเดือน มิถุนายน 2553 จำนวน 7 ราย (นายเสนอ  อ่อนนา) 

การปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์

หมวดหมู่ของบล็อก: 


Subscribe to RSS - บล็อกของ กัญจนา