พัฒนาชีวิตจากข้อคิดของท่านพุทธทาส

พัฒนาชีวิตจากข้อคิดของท่านพุทธทาส

....สมัยที่ต้อง "ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา" นั้นคนเขารู้จักหน้าตาของตัวเองดีกว่าสมัยมีกระจกเงาของเรา....

  

...การศึกษามิใช่เป็นการเรียน ๆ ท่อง ๆ แต่เป็นการเห็นอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ด้วยตนเอง....

 

.... วันเวลาที่ท่านสามารถทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนั่นแหละ คือ ฤกษ์ดี  ยามดี  สำหรับท่านอย่าไปดูหมอให้เสียเวลา...

 

...ความโง่งมงายเป็นบ่อเกิดแห่งโชคร้ายมิใช่ดวงดาว  หรือเทพเจ้า  ผีสางที่ไหนมาบันดาล...

  

 ...โชคร้ายไม่ได้มาจากเทวดาผีสางที่ไหนแต่มาจากความประมาท  ไม่รอบคอบของบุคคลนั้น ๆ เอง...

 

...หูเบา  ใจเบา  ปัญญาเบา  เป็นสมบัติของคนเขลาโดยเสมอกัน....

 

...ใบไม้  สะบัดพลิ้วได้เพราะลมพัด  ลิ้นคน  สะบัดพลิ้วได้เพราะประโยชน์พัด...

 

...ความสุขสำราญ  ที่ไม่มีธรรมะเป็นรากฐานก็คือความทุกข์ทรมานที่กำลังรอเวลาอยู่...

 

...โลกบูชา  คนเก่งทางสันติภาพไม่มีใครไหว้กราบผู้เก่งทางสงคราม...

 

...พ่อนั่นแหละ  คือ ไพรี  แม่นั่นแหละ  คือ ศัตรูถ้าเลี้ยงลูกไม่ถูกทาง...

 

...ผู้กินอยู่เกินพอดี  จงเตรียมตัวไว้ให้เต็มที่เพื่อพบกับความไม่มีอะไรจะกิน  ผู้กินอยู่แต่พอดีมีโอกาสจะเกิดความอารีแก่ผู้ไม่มีอะไรจะกิน...

 

...อย่าเป็นทุกข์ให้โง่  ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์...

 

...พรุ่งนี้มีไว้สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดของวันนี้มิใช่ส่งเสริมความผิดพลาดให้สมบูรณ์เต็มที่...

 

...เมื่อมือทั้งสองข้างยังใช้งานได้อยู่  แล้วยังไม่มีอะไรจะกินอีกนั่นคือภาวะ  "คนสิ้นคิด"...

 

...ล้มเอง  ลุกเอง  ล้มตรงไหน  ลุกตรงนั้น  นั่นแหละ  "คนเข้มแข็ง"...

 

...ควรทุ่มเทสติปัญญา  มานะพยายามให้ถึงที่สุด  ในเมื่อได้ดำรงตนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้ว...

 

 

ผลงาน  พุทธทาสภิกขุ
โพสต์โดย   ธรรมทิพย์
ที่มา : จากหนังสือสู้กิเลสด้วยธรรมาวุธ  ปาฐกถาธรรม
         โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
ขอบคุณภาพ : จากอินเทอร์เน็ต

 

ความเห็น

ขอบคุณที่หามาให้อ่านตค่ะ

ขอบคุณที่หามาให้อ่านตค่ะ