งานของพระราชา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 • ระเบิดจากข้างใน
 • ทำตามลำดับขั้น
 • ภูมิสังคม
 • ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
 • ทรงใช้ธรรมชาติด้วยธรรมชาติ
 • แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
 • ทำให้ง่าย Simplicity
 • ไม่ติดตำรา
 • ใช้อธรรมปราบอธรรม
 • ปลูกป่าในใจคน
 • มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
 • การมีส่วนร่วม
 • ขาดทุนคือกำไร
 • บริการรวมที่จุดเดียว One stop service
 • การพึ่งตนเอง
 • พออยู่พอกิน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • องค์รวม
 • ทำงานอย่างมีความสุข
 • ความเพียรมหาชนก
 • รู้ รัก สามัคคี

kingbhumipol

หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 1. มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ประชาชนประสบอยู่
 2. พัฒนาให้สามารถพึ่งตนเองได้
 3. เน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก โดยก่อนการดำเนินการพัฒนาจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับราษฎรเพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจดำเนินการ ส่วนคนที่อยู่ห่างไกลก็ถวายฎีกาได้
 4. การพัฒนาต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามลำดับความจำเป็นและประหยัด โดยต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ซึ่งทรงใช้คำว่า "ระเบิดจากข้างใน" คือทำให้ชุมชน หมู่บ้านเข้มแข็งแล้วค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก
 5. พัฒนาตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสังคมวิทยาในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคเนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ซึ่งทรงใช้คำว่า "ภูมิสังคม" โดยพัฒนาตามสภาพแวดล้อมแต่ละท้องถิ่น ควรพัฒนาด้วยความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ
 6. พัฒนาโดยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง

       ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม โดยสร้างสิ่งที่ประชาชนในชนบทขาดแคลนและต้องการคือ ความรู้ในการทำมาหากินทางเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมเพื่อเป็น "ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ" ประชาชนจะได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสและนำไปดำเนินการหรือใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง ซึ่งหลักการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 6 ศูนย์ เพื่อเป็นต้วอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาที่ก่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ภาพตัวอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

ความเห็น

พระองค์ทรงคิดค้นมากมาย เราๆนำไปใช้ก็รุ่งเรืองแล้วครับทรงพระเจริญ


ทรงพระเจริญ  ทรงเป็น KING  OF   KING อย่างแท้จริง


แบ่งปันน้ำใจส่งต่อกันไป ....ไม่รู้จบ

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ทำงานอย่างมีความสุข

พออ่านถึงข้อนี้  ก็มีความรู้สึกดีขึ้น เมื่อต้องทำงานอาทิตย์ละ7วันในช่วงนี้