สุภาษิตสอนใจ ก้าวสู่ชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ในโอกาสวันดี 9 เดือน 9 นี้ ขอนำ สุภาษิตไทย ที่สืบทอดกันมาช้านาน มาฝากทุกท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนมีปัญญา มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข

1. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

สุภาษิตนี้สอนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง เพราะคนซื่อสัตย์ย่อมได้รับความเมตตาจากผู้อื่น จะได้รับความช่วยเหลือเสมอ ส่วนคนคดโกงย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น ไม่มีใครอยากคบหาด้วย

2. เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า เข้าหน้าอย่าลืมหลัง

สุภาษิตนี้สอนให้เป็นคนรอบคอบ คิดถึงผลที่ตามมาก่อนลงมือทำ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ควรมีสติ ระมัดระวัง ไม่ประมาท เพราะการกระทำของเราอาจส่งผลต่อผู้อื่นได้

3. นกน้อยทำรังแต่พอตัว

สุภาษิตนี้สอนให้รู้จักประมาณตน ทำอะไรควรทำตามสมควรแก่ฐานะของตน ไม่ควรทำอะไรเกินตัว เพราะอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนได้

4. ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ

สุภาษิตนี้สอนให้รู้จักค่อยๆคิด ค่อยๆทำ อย่ารีบร้อน เพราะการรีบร้อนมักทำให้เกิดความผิดพลาดได้ บางครั้งการช้าๆทำย่อมดีกว่าทำเร็วๆ

5. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

สุภาษิตนี้สอนให้รู้จักความเพียรพยายาม ตั้งใจทำสิ่งใดก็ควรทำด้วยความพยายามอย่างแรงกล้า โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพราะความเพียรพยายามย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ

6. จอดเรือให้ดูฝั่ง จะนั่งให้ดูพื้น

สุภาษิตนี้สอนให้รอบคอบในการวางแผน ก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใด ควรพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

7. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

สุภาษิตนี้สอนให้รู้จักเลือกคบคน ควรเลือกคบคนที่มีศีลธรรม มีปัญญา มีคุณธรรม อย่าคบคนชั่ว คนไม่ดี เพราะอาจนำพาเราไปสู่ความเสื่อมเสียได้

8. ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

สุภาษิตนี้สอนให้รู้จักรักษาความลับ ไม่ควรนำเรื่องไม่ดีภายในออกไปเผยแพร่สู่ภายนอก และไม่ควรนำเรื่องไม่ดีจากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน

9. ยามอยู่ให้เขารัก ยามจากให้เขาอาลัย

สุภาษิตนี้สอนให้เป็นคนดี ทำความดีให้กับผู้อื่น เพื่อให้เป็นที่รักและเป็นที่จดจำของผู้อื่น เมื่อยามเราจากไป ผู้อื่นก็จะระลึกถึงเราด้วยความดี

สุภาษิตเหล่านี้เป็นคำสอนที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า สามารถนำมาใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนมีปัญญา มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข

นอกจากนี้ พุทธศาสนายังสอนให้เราเป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนมีปัญญา มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข โดยสอนให้เราปฏิบัติตามหลักธรรม 5 ประการ ดังนี้

ศีล 5 คือ การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย
สมาธิ 5 คือ การฝึกจิตให้สงบ แน่วแน่
ปัญญา 5 คือ การใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง
หากเราปฏิบัติตามหลักธรรม 5 ประการนี้ เราก็จะเป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนมีปัญญา มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอน

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันดี 9 เดือน 9 นี้ และขอให้ทุกท่านมีสติ ปัญญา ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม เป็นคนมีปัญญา มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป