ฝ่ายบุคคลต้องรู้ รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตต้องดูที่อะไรบ้าง

1 post / 0 new
nenechan
Offline
Last seen: 2 วัน 8 ชั่วโมง ก่อน
Joined: 9 ส.ค. 2023 - 15:15
ฝ่ายบุคคลต้องรู้ รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตต้องดูที่อะไรบ้าง

พนักงานฝ่ายผลิตเป็นกำลังสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้า พนักงานฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ในการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ฝ่ายบุคคลควรพิจารณาในการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตกัน

ฝ่ายบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างในการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ดังนี้

 

 

  1. วุฒิการศึกษา

พนักงานฝ่ายผลิตโดยทั่วไปมักต้องการวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งงานบางตำแหน่งอาจต้องการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า เช่น ตำแหน่งงานวิศวกรการผลิต หรือตำแหน่งงานผู้ช่วยวิศวกรการผลิต 

แม้ว่างานฝ่ายผลิตจะดูเหมือนเป็นงานที่ง่าย แต่การรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตโดยใช้วุฒิการศึกษาก็จะช่วยทำให้ได้พนักงานที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้สมัครที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน 

 

  1. ประสบการณ์การทำงาน

พนักงานฝ่ายผลิตที่มีประสบการณ์ในการทำงานจะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานมากขึ้น ฝ่ายบุคคลจึงควรพิจารณาประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเป็นหลัก หากผู้สมัครไม่มีประสบการณ์การทำงาน อาจพิจารณาจากการฝึกงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การได้พนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานในฝ่ายผลิตมาก่อน จะช่วยทำให้ผู้สมัครได้เข้าใจในงาน และปรับตัวให้สามารถทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น 

 

  1. ทักษะที่จำเป็น

ในการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำเป็นต้องดูทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น ความแข็งแรง ความอดทน ความคล่องแคล่ว ทักษะด้านการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร ทักษะด้านการสื่อสาร รวมถึงการทำงานเป็นทีม 

 

  1. บุคลิกภาพ

แม้ว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิต แต่ในการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตเราก็ควรจะพิจารณาบุคลิกภาพของผู้สมัครประกอบกันด้วย โดยพนักงานฝ่ายผลิตควรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการทำงาน เช่น ความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีวินัย ทำงานเป็นทีมได้

 

  1. ทัศนคติ

ทัศนคติ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฝ่ายบุคคลควรใช้ในการคัดเลือกการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตด้วยเช่นเดียวกัน โดยควรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เช่น รักงาน ชอบการเรียนรู้ กระตือรือร้น

 

นอกจากนี้ ฝ่ายบุคคลอาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ผลการเรียน ความสามารถพิเศษ หรือผลการทดสอบ เช่น การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (GAT) การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  

ในการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคลอาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การประกาศรับสมัครงาน การหาผู้สมัครจากแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์หางาน สถาบันการศึกษา หน่วยงานจัดหางาน เป็นต้น จากนั้นจึงทำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ฝ่ายบุคคลควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ