เสียบยอด

ต้องการให้โกสนต้นเดียว มีหลายพันธ์ุ

รูปภาพของ นายบุญลือ

ทำอย่างไร  โกสนต้นนี้  มีหลายพันธุ์  ถามวิธีการได้ครับ