ถูพื้น

ส่งการบ้าน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เลือกเอาส่วนที่เปรี้ยว กับเปลือก ๑ ลูก ต้มสุก เสร็จปั่นด้วยเครื่อง กรองเอาแต่น้ำ