การเสียบลิ่ม

ต่อกิ่งแบบ เสียบลิ่ม

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ลักษณะยอดพันธ์ุ(ไซอ้น)เฉือนแบบ ลิ่ม

ลักษณะยอดพันธุ์ เฉือนแบบฝานบวบประยุกต์

 

การต่อกิ่งพืช  เป็นการนำกิ่งพันธุ์ดีหรือพันธุ์ที่ต้องการ  มาต่อกับ พันธุ์พื้นเมือง ที่ต้านทานโรค