About me

ผมเป็นคนไทย คนธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าใคร
อยากเขียนหน้านี้ไว้เป็นบันทึกประวัติตัวเอง

การศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านนาละหาน อ.นาโยง จ.ตรัง

มัธยมศึกษา : โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง 

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา วิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 
รหัสนักศึกษา 3615621
จบปีการศึกษา 2539 ปี 

การทำงาน
1 เม.ย. 2540 - 30 มิ.ย. 2541
หมวดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1 ก.ค. 2541 - 31 มี.ค. 2543
ศูนย์สารสนเทศทางการแพทย์เพื่อประชาชน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 เม.ย. 2543 - 26 ม.ค. 2550
โครงการวิจัย Hospital OS

ปัจจุบัน
เริ่มต้นชีวิตเกษตรกร

เกียรติประวัติ
16 ม.ค. 2539
นักศึกษาตัวอย่างของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เนื่องในงานวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2539
ภาพ

26 ก.ย. 2546
สอบได้ Red Hat Certified Engineer (RHCE)

12 ก.พ. 2549
รางวัลที่ 3 การแข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
ประเภท คอมพิวเตอร์ควบคุมและบริการเครือข่าย ระดับประชาชนทั่วไป
ภาพ
ผ่านการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม2550 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ