หลักการสาม อุดมการสี่ วิธีการหก

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งถือกันว่าเป็นวันพระธรรม
และวันนี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมครบ 2600 ปี
และในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นชาวพุทธคนหนึ่ง 
ผู้ซึ่งยึดถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ
จึงขอโอกาสนำพระธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ มาเสนอไว้ 
ด้วย หลักการ 3 อุดมการ 4 วิธีการ 6
     หลักการ 3 คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
                     การทำความดีให้ถึงพร้อม
                     การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
     อุดมการ 4 คือ ความอดทนอดกลั้น
                     การไม่เบียดเบียน
                     การมีความสงบ
                     ภาวะพระนิพพาน
     วิธีการ 6 คือ   ไม่ว่าร้ายใคร
                     ไม่ทำร้ายใคร
                     สำรวมในวินัย
                     รู้จักประมาณ
                     อยู่ในสถานที่อันสงบ
                     รู้จักพัฒนาจิตให้ปราณีตงดงาม

ความเห็น

:admire: เยี่ยมครับ

   สาธุ ...

    เหล่านั้น หากไม่ก่อ สีลัพพตปรามาส ... ก็จะเป็นปัจจัตตัง แหละ

ผู้ที่ไม่เคยบวชเรียนก็ไม่ทราบ ขอบคุณมากมาย อ่านแล้วนำไปปฏิบัติค่ะ

สาธุ น้อมรับมาปฎิบัติค่ะ :cute:

 

 

อนุโมทนาครับ