สวนไผ่อาบู : ปลูกไผ่เสริมรายได้ในสวนยางพารา

หมวดหมู่ของบล็อก: 

เข้าเรื่องกันเลยนะครับ กับคำถามที่เกี่ยวกับการปลูกไผ่ในสวนยาง

แต่ก่อนจะอ่านลองตามลิ้งค์ไปดูสวนไผ่ผมก่อน https://www.facebook.com/RBooBambooFarm/posts/1453185081386281

1. ปลูกไผ่ในสวนยางพารา...ทำได้หรือไม่?

"ตอบ!" การปลูกไผ่ในสวนยางนั้น "สามารถทำได้!" เพราะไผ่และยางพารามีระบบรากสำหรับดูดกินธาตุอาหารในระดับที่ต่างกัน

ต้นยางพารามีระบบรากลึก ในขณะที่ไผ่เป็นระบบรากตื้นหากินที่ผิวหน้าดิน!

2. ปลูกไผ่ช่วงยางอายุเท่าไหร่เหมาะสมที่สุด?

"ตอบ!" ช่วงอายุของต้นยางที่เหมาะจะปลูกไผ่มากที่สุด คือ แปลงยางที่มีอายุ 3 ปี หรือหากจะขยายช่วงให้กว้างขึ้น ก็จะเป็นช่วง ปีที่ 2-3-4 ของการปลูกยาง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของต้นยาง
แต่ก็ใช่ว่าแปลงยางที่ร่ม ต้นยางโตแล้วจะปลูกไม่ได้นะครับ สามารถปลูกได้เช่นกัน แต่จะมีวิธีการดูแลต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย

3. ปลูกไผ่ในสวนยางต้องทำอย่างไร?

"ตอบ!" การเตรียมการที่สำคัญ คือ การเตรียมหลุมปลูก หลุมปลูกควรมีขนาด 1x1x1 ฟุต ปลูกห่างกันต้นละ 6 เมตร และรองก้นหลุมด้วยขี้ไก่หนึ่งขันอาบน้ำ
ไผ่เป็นพืชที่มีระยะการพักตัวนาน จึงต้องให้ธาตุอาหารสม่ำเสมอในช่วงแรกปลูก และ หลังจากนั้นก็ควรให้ปุ๋ยทุกๆ 3-4 เดือน
ดูแลกำจัดวัชพืชในช่วงที่ไผ่ยังเล็ก จนประมาณ 8 เดือน ถึง 1 ปี ไผ่ในสวนยางก็จะเริ่มให้หน่อ

4. ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไผ่ในสวนยางมีอะไรบ้าง?

"ตอบ!" 1. เพิ่มช่องทางเสริมรายได้ให้กับเจ้าของสวนยางได้อีกทาง
2. ช่วยให้เจ้าของสวนประหยัดค่าตัดหญ้า เพราะสวนไม่รก เนื่องจากมีใบไผ่ทับถมกัน
3. ต้นยางจะได้รับปุ๋ยที่เกิดจากดินโคนกอไผ่ ซึ่งเป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ กอไผ่จึงเป็นเสมือนโรงงานปุ๋ยขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วสวนยาง
4. ไผ่จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นให้กับต้นยางในช่วงหน้าแล้ง กอไผ่ทำหน้าที่เสมือนถังน้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งสวนยาง
5. ช่วยรักษาโรครากเน่าโคนเน่าให้แก่ต้นยาง เพราะบริเวณกอไผ่เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราไครโคเดิร์มา ที่ทำหน้าที่กัดกินเชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหารากเน่าโคนเน่าในต้นยาง
6. ช่วยให้เกิดการสร้างอาชีพ เพราะไผ่ตงลืมแล้ง สามารถนำไปต่อยอดได้หลายอย่าง เช่น ทำข้าวหลาม ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำถ่านไม้ไผ่ หรือ แม้แต่ขุดขายเป็นลำๆ เพื่อการจัดสวน
7. รากไผ่ตงเป็นเสมือนตาขาย ช่วยกันการพังทลายและการกัดเซอะตลิ่ง
8. ไผ่ช่วยสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะการทำงานในสวนไผ่เป็นงานเบาๆ ผู้สูงอายุสามารถทำเพื่อเป็นการออกกำลังกายได้ดี
9. ได้สังคมของการเกษตรกรรมที่กว้างขึ้น เพราะการปลูกไผ่ในสวนยาง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดย่อมๆ ให้กับชุมชน
10. เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก

5. ปลูกไผ่ในสวนยางจะมีผลกับต้นยางหรือไม่?

"ตอบ!" มีผล...สวนยางพาราที่มีการปลูกไผ่เป็นพืชแซมจะให้ผลผลิตที่สูงกว่าแปลงยางทั่วไปประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะดินมีความช่มชื้น และ มีความสมบูณ์มากกว่าแปลงย่างทั่วไป

6. การปลูกไผ่ในสวนยางมีข้อเสียหรือไม่?

"ตอบ!" มี...เวลาที่มีฝนตกต้นยางจะแห้งช้ากว่าปกติ เพราะแส่งส่องลงมาได้น้อย และ กิ่งไผ่ที่เกิดจากการสางแต่งกอ ที่วางกองไว้จะทำให้สวนดูไม่เรียบร้อย

7. ถ้าคนปลูกไผ่แซมในสวนยางกันมากๆ จะมีผลต่อราคาผลผลิตหรือไม่?

"ตอบ!" มีผล...หากมีคนปลูกกันมากๆ ปลูกโดยขาดความเข้าใจ ผมว่ามีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตแน่นอน
แต่หากผู้ปลูกมีความเข้าใจ ปลูกเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ปลูกเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางรายได้ ไม่ว่าจะปลูกไผ่กันมากขนาดไหนก็ไม่เจอปัญหาเรื่องราคาแน่นอน!

8. ราคาขายหน่อไผ่ตงลืมแล้งเป็นอย่างไรบ้าง?

"ตอบ!" ราคาขึ้นอยู่กับฤดูการ ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูที่ไม่มีไผ่บ้าน ราคาขายอยู่ที่ 35-50 บาท ยิ่งช่วงแล้งราคายิ่งสูง
ช่วงในฤดูราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10 บาท แต่ส่วนมากเราจะไม่ขายเป็นหน่อเพราะในฤดูจะไม่ได้ราคา จึงเน้นที่การแปรรูปเก็บไว้ขายนอกฤดู

9. ปลูกไผ่ในสวนยาง จะมีปัญหากับการขอสงเคราะห์หรือไม่?

"ตอบ!" ไม่มีปัญหาครับ!...กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง ปลูกอะไรก็ได้ขอเพียงปลูกแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบกับการให้ผลผลิตของต้นยาง
ไผ่จึงสามารถปลูกได้ แต่ผู้ปลูกต้องมีวิธีการจัดการสวนไผ่ในสวนยางที่ถูกต้อง เพื่อให้พืชทั้งสองอยู่กันได้อย่างเกื้อกูล

10. ระยะระหว่างร่องยางที่เหมาะกับการปลูกไผ่แซมอยู่ที่กี่เมตร?

"ตอบ!" ระยะไม่ควรต่ำกว่า 3x6 เมตร จำนวนของกอไผ่ที่ปลูกแซมควรเหมาะสมกับระยะห่างของร่องยาง เช่น หากร่องยางมีระยะห่าง 3x6 เมตร ให้ปลูกไผ่แบบสลับฟันปลากันต้นยาง โดยปลูกไผ่ห่างกัน 2 ช่วงต้นยาง หรือ ห่างกันกอละ 6 เมตร
ถ้าระยะห่างระหว่างร่องยาง 3x7 เมตร สามารถปลูกไผ่ได้เยอะกว่า คือ ปลูกสลับฟันปลากับต้นยาง ห่างกันหนึ่งช่วงต้นยาง หรือ ห่างกันกอละ 3 เมตร ทั้งนี้หากปลูกไผ่แน่นเกินไป สวน "อาจจะ" ทึบ อาจจะมีปัญหาเชื้อราตามมาได้

11. การปลูกไผ่แซมในแปลงยางที่โตแล้ว หรือ แปลงที่เปิดกรีดแล้วทำได้หรือไม่ และ ทำอย่างไร?

"ตอบ!" ทำได้ครับ! แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องแสงที่น้อย จึงต้องเร่งให้ไผ่โตในช่วงก่อนปลูก และ ช่วงแรกปลูก
โดยให้นำต้นไผ่มาอนุบาลไว้ก่อนปลูก อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ไผ่สะสมอาหารเต็มที่ โดยควรให้ปุ๋ยบำรุงทุก 10-15 วัน และ ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยขี้ไก่ ต้นไผ่จะได้สมบูรณ์เกิดลำได้เร็วขึ้นแม้แสงน้อย

พี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใดต้องการดูสวนจริงๆ ก็แวะมาที่สวนไผ่อาบูได้เลยครับ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็น

อยากปลูกไผ่เหมือนกันค่ะ แต่ไม่อยากปลูกยาง  อนาคตจะมาปรึกษาอีกทีนะคะ

ด้วยความยินดีครับผม! แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้เน้นการปลูกแบบผสมผสานนะครับ มันมั่นคง!

ปลูกเหมือนกันแต่แค่ 2ก่อ 555เพราะไม่มีที่ปลูก  แต่สนใจข้าวหลามหุหุหุ  /// บะเจ้าของสวนหล่อคาด 

คิดให้แตกต่าง...แต่อย่าแตกแยก

ป้าต่ายชมแบบนี้เจ้าของสวนเขิลลลลลลล 5555

ขอบคุณข้อมูลครับ 

เจ้าของหล่อ หน่อไม้คงขายดี

..โอกาสไม่ได้มีทุกวัน..

 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่เสิน ช่วงที่ผ่านมาชาวสวนเข้ามาขอศึกษาการปลูกไผ่แซมในสวนยางเยอะเลยครับ! ชาวสวนเริ่มปรับตัวเพราะสู้ราคายางที่ตกต่ำไม่ไหว ผมก็พลอยได้ขายต้นพันธุ์ไปด้วย

น่าสนใจมาก ๆ ครับ

 การทำงานต้องรู้จริงทำจริงจึงประสบกับความสำเร็จ

ผมปลูกมาจะเข้าปีที่ 4 แล้วครับ พอมานั่งนับรวมๆ รายได้กลับกลายเป็นว่ารายได้จากไผ่ได้เยอะกว่ายางซะอีก

ขออนุญาตขยับกระทู้หน่อยนะครับ นานๆได้เข้ามาสักที