บทคัดย่อ เรื่อง ผลของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชื่อเรื่อง        ผลของการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    และทักษะกระบวนการทำงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแขนงงานเกษตร เรื่อง  การปลูกพืชผักอายุสั้น  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     โรงเรียนบ้านไร่พรุ  จังหวัดตรัง
ผู้ศึกษา    นายบุญฤทธิ์  อานุภาพเสถียร

บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง  การปลูกพืชผักอายุสั้น  ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ(2)  เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทำงาน  เรื่อง  การปลูกพืชผักอายุสั้น ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนบ้านไร่พรุ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง  เขต 1            จำนวน  1  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน   25 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน (2) แบบทดสอบ        วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ(3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงาน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายและการทดสอบค่าที ( t – test ) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent)
    ผลการศึกษาพบว่า (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การปลูกพืชผักอายุสั้น  หลังการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และ(2)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะกระบวนการทำงาน  เรื่อง  การปลูกพืชผักอายุสั้น  หลังการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ความเห็น

รูปภาพของ แจ้ว

เด็ก ๆ เก่งจังเลย ปลูกได้งามได้ใจจริง ๆ

รูปภาพของ panatda

  ความพยายามของเด็กประถม สามารถทำได้ดี ปลูกผักได้งามมาก ทำได้งัยเนี่ย  คนเก่ง ปรบมือให้หน่อยเร็ว