ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ของบล็อก: 

     มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ  ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้จนประสบผลสำเร็จ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

    การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2  ยังคงเปิดรับสมัครและส่งผลงานทุกประเภทไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2552 และจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดในเดือนพฤษภาคม 2553 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลสายด่วน 1250 หรือโทรศัพท์ 0-2629-9192 http://www.rdpb.go.th

ความเห็น

คนเราแม้ว่าจะรวยหรือพอมีกินมีใช้

แต่ถ้าจิตคนเราไม่พอเพียง ก็ไม่มีวันพอเพียง

สุดยอด