forest home

ความคืบหน้าในการสร้างบ้าน 13 กพ. 2554

หมวดหมู่ของบล็อก: 

Pai forest home construct 13 Feb 2011 from JB

ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้ว  ประมาณวันที่ 22 ผมจะขึ้นไปปาย  คาดว่าน่าจะเสร็จเกือบเรียบร้อย

เพื่อนส่งมาให้บ่ายนี้  มุมนี้มองผ่านบ่อน้ำขึ้นไป

ตามมาด้วยหลังบ้านSubscribe to RSS - forest home