บล็อกของ กำพล คมคาย

บ้านสวนพอเพียงของผมเกิดจากความผูกพัน

หมวดหมู่ของบล็อก: 

ผมเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย ทั้งเดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ เดินทางไปเพื่อทำงานหาเงิน และเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวสันทนาการ
การเดินทางของผมแต่ละครั้ง ล้วนแล้วแต่มีความหมาย เพราะเป็นการเดินทางไปอย่างมีจุดมุ่งหวัง ทุกครั้งที่ผมเดินทาง จึงเปี่ยมไปด้วยพลังห้าประการ คือ พลังศรัทธา
 พลังวิริยะ พลังสติ พลังสมาธิ และพลังปัญญา อันเป็นที่มาของชื่อ กำพล
ผมเป็นลูกหลานเกษตรกรโดยกำเนิด เป็นเกษตรกรแบบสวนป่าอนุรักษ์ มีทั้งต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้เล็ก มีทั้งปลูกขึ้น และเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

หมู่บ้านที่ผมอยู่เป็นหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

บ้านวังยายฉิม หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
เป็นหมู่บ้านที่มีนโยบายในการดำรงชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เป็นพระราชดำริของในหลวง และเป็นหมู่บ้านที่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ามาพัฒนา โดยเฉพาะเด็กๆ ทั้งศูนย์พํฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในระดับประถม รวมทั้ง จังหวัดยังส่่งเสริมให้ก่อตั้งกลุ่มอาชีพและการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเอง โดยมีเป็าหมายให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต่างๆของจังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง

กำลังเริ่มทำบ้านสวนพอเพียง

หมวดหมู่ของบล็อก: 

 ผมจากบ้านชนบทอันเป็นบ้านเกิด ไปดำรงชีวิตในเมืองกรุงกว่า 30 ปี
เมื่อเกิดอุทกภัยใหญ่ครั้งนี้ ได้มีโอกาสอพยพกลับบ้านเกิด เพื่อหนีน้ำ
บ้านเกิดผมอยู่ที่วังยายฉิม ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกครับ
ห่างจากศูนย์ภูมิรักษ์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล 5 กิโลเมตร
ได้รับที่ดินมรดก ซึ่งติดถนนใหญ่ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก เพื่อทำบ้านสวน
เนื่องจากมีความเลื่อมใส ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง
จึงมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตแบบพอเพียง และทำบ้านสวนพอเพียง
และเนื่องจากต้องการความรู้ รวมทั้งคำแนะนำ จึงได้เข้าร่วมกับชุมชนแห่งนี้

หน้าSubscribe to RSS - บล็อกของ กำพล คมคาย